Pa­ren­gė dekla­ra­ci­ją

Lietuvos Rytas - - 3 -

Sei­mo vals­tie­čių frak­ci­jos na­riai su se­niū­nu R.Kar­bau­skiu prie­ša­ky­je pa­ren­gė ir tei­kia svars­ty­ti dekla­ra­ci­ją dėl par­ti­za­nų va­do A.Ra­ma­naus­ko-Va­na­go pri­pa­ži­ni­mo ko­vo­ju­sios su oku­pa­ci­ja Lie­tu­vos vals­ty­bės fak­ti­niu va­do­vu.

Par­ti­za­nų va­do­vy­bė 1949 me­tais A.Ra­ma­naus­ką-Va­na­gą pas­kel­bė Lie­tu­vos lais­vės ko­vos są­jū­džio ta­ry­bos pre­zi­diu­mo pir­mi­nin­ko J.Že­mai­čio-Vy­tau­to, ku­ris vė­liau bu­vo pri­pa­žin­tas vals­ty­bės va­do­vu, pa­va­duo­to­ju ir gink­luo­tų­jų pa­jė­gų va­du.

J.Že­mai­tis-Vy­tau­tas bu­vo nu­žu­dy­tas Mask­vo­je 1954 m. lap­kri­tį. A.Ra­ma­naus­kas-Va­na­gas 1952– 1953 me­tais pa­si­trau­kė iš ak­ty­vios gink­luo­tos ko­vos, slaps­tė­si, bet 1956 m. so­vie­tų bu­vo su­lai­ky­tas, o 1957 m. nu­žu­dy­tas.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.