Pri­ta­rė po svars­ty­mo

Lietuvos Rytas - - 3 -

Sei­mas va­kar po svars­ty­mo pri­ta­rė siū­ly­mui pas­kelb­ti pri­va­lo­mą­jį re­fe­ren­du­mą dėl Kons­ti­tu­ci­jos 12 straips­nio pa­kei­ti­mo, ku­ris nu­ma­to ir dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mą, ki­tų me­tų ge­gu­žės 12 ir 26 die­no­mis.

Ga­lu­ti­nai pa­lai­mi­nus šį nu­ta­ri­mą bus krei­pia­ma­si į Kons­ti­tu­ci­nį teis­mą pra­šant iš­aiš­ki­ni­mo, ar jis ne­prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.