In­di­vi­dualus skun­das

Lietuvos Rytas - - 3 -

Sei­mas po pa­tei­ki­mo va­kar pri­ta­rė Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­soms, ku­rios įtei­sin­tų in­di­vi­dua­lų kons­ti­tu­ci­nį skun­dą ir su­da­ry­tų ga­li­my­bę kiek­vie­nam as­me­niui kreip­tis į Kons­ti­tu­ci­nį teis­mą. Iš 104 už­si­re­gist­ra­vu­sių Sei­mo na­rių pa­tai­sas pa­lai­kė 94.

Dėl Kons­ti­tu­ci­jos kei­ti­mo bal­suo­ja­ma du kar­tus, o tarp šių bal­sa­vi­mų tu­ri bū­ti da­ro­ma ne ma­žes­nė kaip 3 mė­ne­sių per­trauka.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.