Už­si­de­gė san­dė­lis

Lietuvos Rytas - - 9 -

Ukrai­nos šaud­me­nų san­dė­ly­je griau­dė­jo spro­gi­mai ir ki­lo gais­ras (nuo­tr). Ša­lies pa­rei­gū­nai pa­reiš­kė, kad šį in­ci­den­tą ga­lė­jo su­kel­ti sa­bo­ta­žas.

Pir­ma­sis spro­gi­mas san­dė­ly­je, esan­čia­me ne­to­li Ič­nios mies­to Čer­ni­go­vo sri­ty­je, nu­griau­dė­jo ant­ra­die­nį pa­ry­čiais.

Pra­ėjus kiek ma­žiau nei va­lan­dai 20 ki­lo­met­rų spin­du­liu ap­link ne­lai­mės zo­ną bu­vo už­da­ry­ta oro erd­vė.

Apy­lin­kė­se bu­vo su­stab­dy­tas trau­ki­nių ir au­to­mo­bi­lių eis­mas, be to, bu­vo su­tri­kęs du­jų ir elekt­ros ener­gi­jos tie­ki­mas. Iš ap­link sau­gyk­lą esan­čios te­ri­to­ri­jos eva­kuo­ta apie 10 tūkst. žmo­nių. me­čius tru­ku­sį konf­lik­tą su kai­my­ne Grai­ki­ja.

Atė­nai dėl to­kio pat sa­vo šiau­ri­nės pro­vin­ci­jos pa­va­di­ni­mo rei­ka­la­vo pa­keis­ti Ma­ke­do­ni­jos vals­ty­bės pa­va­di­ni­mą.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.