Su­ti­ko su pra­šy­mu

Lietuvos Rytas - - 9 -

Sau­do Ara­bi­ja leis ty­rė­jams ap­žiū­rė­ti ša­lies ge­ne­ra­li­nį kon­su­la­tą Stam­bu­le, ku­ria­me ap­si­lan­kęs din­go žy­mus Sau­do Ara­bi­jos žur­na­lis­tas J.Khas­hog­gi.

Apie J.Khas­hog­gi jo­kių ži­nių ne­gau­ta nuo spa­lio 2 die­nos, kai jis ap­si­lan­kė Stam­bu­le įsi­kū­ru­sia­me sa­vo ša­lies kon­su­la­te.

Kai ku­rios Tur­ki­jos ins­ti­tu­ci­jos ke­lia ver­si­ją, kad kon­su­la­te žur­na­lis­tas bu­vo nu­žu­dy­tas.

Ta­čiau Sau­do Ara­bi­ja to­kius įta­ri­mus nei­gia.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.