Pra­dė­jo pro­ce­są

Lietuvos Rytas - - 9 -

Ma­ke­do­ni­jos vy­riau­sy­bė ini­ci­ja­vo įsta­ty­mo pro­jek­tą dėl ša­lies per­va­di­ni­mo į Šiau­rės Ma­ke­do­ni­ją.

Bet kad su­si­ta­ri­mas su Grai­ki­ja dėl pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo įsi­ga­lio­tų, pre­mje­rui Z.Za­je­vui par­la­men­te rei­kės dvie­jų treč­da­lių bal­sų dau­gu­mos.

Prieš sa­vai­tę dėl ma­žo rin­kė­jų ak­ty­vu­mo ati­tin­ka­mas re­fe­ren­du­mas žlu­go.

Pa­keis­da­ma pa­va­di­ni­mą Ma­ke­do­ni­ja iš­spręs­tų be­veik tris de­šimt-

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.