Pa­liks „So­d­rą“

Lietuvos Rytas - - 10 -

Kon­kur­są ei­ti Tur­to ban­ko va­do­vo pa­rei­gas lai­mė­jo M.Sin­ke­vi­čius (nuo­tr.). Kon­kur­se da­ly­va­vo 6 pre­ten­den­tai iš 10 pa­reiš­ku­sių no­rą.

M.Sin­ke­vi­čius nuo 2010 me­tų va­do­vau­ja „So­d­rai“.

Prieš tai jis dir­bo bend­ro­vės „Me­dea“kli­ni­kos va­do­vu.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.