Pabran­go dra­bu­žiai

Lietuvos Rytas - - 10 -

Pa­gal su ki­to­mis Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­mis na­rė­mis me­to­do­lo­giš­kai su­de­rin­tą var­to­to­jų kai­nų in­dek­są (SVKI) šių me­tų rug­sė­jo mė­ne­sį ap­skai­čiuo­ta vi­du­ti­nė me­ti­nė inf­lia­ci­ja su­da­rė 3 pro­cen­tus.

Skai­čiuo­jant pa­gal SVKI, rug­sė­jį, pa­ly­gin­ti su rug­pjū­čiu, var­to­ji­mo pre­kių ir pa­slau­gų kai­nos pa­di­dė­jo 1,4 proc.

Per mė­ne­sį la­biau­siai (8,3 proc.) bran­go dra­bu­žiai ir ava­ly­nė, taip pat bran­go mais­to pro­duk­tai ir nea­l­ko­ho­li­niai gė­ri­mai (3 proc.), o 2,3 proc. – būs­tas, van­duo, elekt­ra, du­jos ir ki­toks ku­ras.

Per mė­ne­sį la­biau­siai at­pi­go trans­por­tas bei po­il­sio ir kul­tū­ros pa­slau­gos (po 0,6 proc.), taip pat ry­šių pa­slau­gos (0,3 proc.).

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.