Bu­vo il­gai se­ka­mas

Lietuvos Rytas - - 7 -

Če­ki­jos žval­gy­bi­nin­kai pas­kel­bė, kad S.Skri­pa­lį (nuo­tr.) jo nuo­dy­to­jai se­kė ne vie­nus me­tus.

GRU agen­tai A.Če­pi­ga ir A.Miš­ki­nas, pri­si­den­gę ne­tik­ro­mis pa­var­dė­mis, 2014 me­tų spa­lio mė­ne­sį lan­kė­si Če­ki­jo­je, kur tuo me­tu vie­šė­jo ir S.Skri­pa­lis.

Jis tuo me­tu bu­vo su­si­ti­kęs su če­kų žval­gy­bi­nin­kais.

S.Skri­pa­lis ir jo duk­ra Ju­li­ja ko­vi­ne me­džia­ga „No­vi­čiok“bu­vo ap­nuo­dy­ti šių me­tų ko­vo pra­džio­je Sols­be­rio mies­te Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.