Ap­skun­dė dėl pra­ei­ties

Lietuvos Rytas - - 7 -

Po­li­ne­zi­jos ne­pri­klau­so­my­bės ak­ty­vis­tai ap­skun­dė Pran­cū­zi­ją Tarp­tau­ti­niam bau­džia­ma­jam teis­mui Ha­go­je. Ša­lis kal­ti­na­ma nu­si­kal­ti­mais žmo­giš­ku­mui dėl bran­duo­li­nio gink­lo ban­dy­mų Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne.

Re­mian­tis ieš­ki­niu at­sa­ko­my­bėn tu­rė­tų bū­ti pa­trauk­ti vi­si dar gy­vi Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­tai.

Pran­cū­zi­ja 1966–1996 me­tais Mu­ru­roa ir Fan­ga­tau­fos ato­luo­se at­li­ko 193 bran­duo­li­nių gink­lų ban­dy­mus, ku­rie re­gio­ne yra sie­ja­mi su iš­au­gu­siu vė­ži­nių li­gų skai­čiu­mi.

2010 me­tais bu­vo su­kur­tas kom­pen­sa­ci­jų me­cha­niz­mas, ta­čiau to au­koms ne­pa­kan­ka.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.