Nai­kins prie­vo­lę

Lietuvos Rytas - - 9 -

Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė Su­skys­tin­tų­jų gam­ti­nių du­jų, Ši­lu­mos ūkio ir Ener­gi­jos iš­tek­lių rin­kos įsta­ty­mų pa­kei­ti­mo pro­jek­tui, pa­gal ku­rį bū­tų pa­nai­kin­ta prie­vo­lė re­gu­liuo­ja­miems ener­gi­jos ga­min­to­jams pirk­ti gam­ti­nes du­jas iš pa­skir­to­jo tie­kė­jo „Lit­gas“.

Šiuo me­tu yra aš­tuo­nios to­kios įmo­nės, ku­rios su­nau­do­ja apie 90 proc. vi­so re­gu­liuo­ja­mų ener­gi­jos ga­min­to­jų su­var­to­ja­mo gam­ti­nių du­jų kie­kio. Di­džiau­sia – Vil­niaus ši­lu­mos tink­lai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.