Vie­š­na­gė Ja­po­ni­jo­je

Lietuvos Rytas - - 3 -

Ja­po­ni­jo­je vie­šin­tis Lie­tu­vos pre­mje­ras S.Sk­ver­ne­lis va­kar Na­go­jos mies­te pa­ger­bė Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais tūks­tan­čius žy­dų nuo ho­lo­kaus­to Lie­tu­vo­je iš­gel­bė­ju­sio dip­lo­ma­to Ch.Su­gi­ha­ros at­mi­ni­mą.

Hi­ro­ši­mos uni­ver­si­te­te S.Sk­ver­ne­liui bu­vo iš­kil­min­gai su­teik­tas šios aukš­to­sios mo­kyk­los gar­bės dak­ta­ro var­das. na­li­nio vė­žio ins­ti­tu­to di­rek­to­riui pro­fe­so­riui F.Jan­ke­vi­čiui už vi­so gy­ve­ni­mo­pa­sie­ki­mu­sanks­ty­vo­sios sta­di­jos on­ko­lo­gi­nių li­gų nu­sta­ty­mo ir gy­dy­mo ty­ri­mų sri­ty­se. da­t­ėje apy­gar­do­je ga­lės iš­leis­ti iki 1,11 mln. eu­rų (iki šiol ši su­ma bu­vo 730 tūkst. eu­rų), dau­giau pi­ni­gų po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų da­ly­viai ga­lės iš­leis­ti ir vien­man­da­tėse apy­gar­do­se. to ver­tė – 7,8 mln. eu­rų). Šis skan­da­lą su­kė­lęs pir­ki­mas su­stab­dy­tas ir bus ren­gia­mas iš nau­jo. niš­kų skaus­mų ga­lės gau­ti Eu­ro­pos Są­jun­go­je re­gist­ruo­tų vais­tų, ku­rių su­dė­ty­je yra ka­na­pių.

Va­kar Sei­mas pri­ta­rė to­kioms įsta­ty­mo pa­tai­soms, ku­rios tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti nuo ki­tų me­tų ge­gu­žės.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.