Ren­gia­si rin­ki­mams

Lietuvos Rytas - - 3 -

Sei­mas pri­ėmė įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­se nu­ma­ty­ta, kad Lie­tu­vo­je vyks­tan­čių rin­ki­mų da­ly­viai kon­sul­ta­vi­mo su­tar­tis ga­lės su­da­ry­ti tik su Eu­ro­pos Są­jun­gos, NATO ar Eu­ro­pos eko­no­mi­nės erd­vės vals­ty­bė­se įre­gist­ruo­tais ju­ri­di­niais as­me­ni­mis ar pi­lie­čiais.

Taip pat nu­ma­ty­ta, kad par­ti­ja Sei­mo rin­ki­muo­se dau­gia­man-

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.