Nusta­tė įta­ria­mą­jį

Lietuvos Rytas - - 7 -

Vie­nas Ru­si­jos ži­nių por­ta­las įvar­di­jo tre­čią įta­ria­mą­jį, sie­ja­mą su pa­si­kė­si­ni­mu į bu­vu­sį dvi­gu­bą ru­sų agen­tą S.Skri­pa­lį.

Bri­tų ty­rė­jai nusta­tė, kad tai ru­sų žval­gy­bos GRU agen­tas S.Fe­do­to­vas.

Jau rug­sė­jį bri­tų laik­raš­tis „Te­leg­raph“pra­ne­šė, kad po­li­ci­ja iden­ti­fi­ka­vo tre­čią ru­sų žval­gy­bi­nin­ką, ku­ris grei­čiau­siai pa­dė­jo reng­ti iš­puo­lį. Ta­da pa­var­dė ne­bu­vo nu­ro­dy­ta.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.