Pa­tei­kė pa­raiš­ką

Lietuvos Rytas - - 9 -

Bal­ti­jos ša­lių ope­ra­to­riai pa­tei­kė bend­rą pa­raiš­ką Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai dėl Bal­ti­jos ša­lių in­te­g­ra­vi­mo į že­my­ni­nės Eu­ro­pos elekt­ros sis­te­mą pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo.

Pir­ma­ja­me eta­pe bend­ras ša­lių lė­šų po­rei­kis su Lat­vi­ja ir Es­ti­ja bus 432,55 mln. eu­rų, Lie­tu­vos da­lis – 167 mln. 45 tūkst. eu­rų. Ti­ki­ma­si, kad Eu­ro­pos Są­jun­ga skirs ne ma­žiau kaip tris ket­vir­ta­da­lius sin­ch­ro­ni­za­ci­jai rei­ka­lin­gų lė­šų.

Bal­ti­jos ša­lių elekt­ros ener­ge­ti­kos sis­te­ma su Eu­ro­pos že­my­ni­niais tink­lais bus sin­ch­ro­ni­zuo­ta per jau vei­kian­čią „Li­tPol Link“jung­tį ir nau­ją jū­ri­nį ka­be­lį tarp Lie­tu­vos ir Len­ki­jos, įren­giant pa­pil­do­mus sin­ch­ro­ni­nius kom­pen­sa­to­rius.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.