Ve­ta­vo pa­tai­sas

Lietuvos Rytas - - 6 -

Pre­zi­den­tė D.Gry­bauskai­tė ve­ta­vo ir grą­ži­no Sei­mui to­bu­lin­ti At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, nes jo­mis esą be jo­kių pa­grįs­tų ap­lin­ko­sau­gos kri­te­ri­jų ap­ri­bo­ja­mos ga­li­my­bės Lie­tu­vo­je sta­ty­ti nau­jas at­lie­kų de­gi­ni­mo jė­gai­nes.

Pre­zi­den­tū­ros tei­gi­mu, šios pa­tai­sos taip pat prieš­ta­rau­ja eko­no­miš­kai efek­ty­viai, mo­der­niai ir sau­giai Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių at­lie­kų tvar­ky­mo prak­ti­kai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.