Ko­vo­ja su triukš­mu

Lietuvos Rytas - - 6 -

Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas, „so­cial­dar­bie­čių“frak­ci­jos at­sto­vas P.Čim­ba­ras įre­gist­ra­vo pa­to­bu­lin­tą jau penk­tą įsta­ty­mo pa­tai­sų va­rian­tą, ku­riuo siū­lo­ma spręs­ti ne tik gy­ven­to­jų, bet ir jų au­gin­ti­nių ke­lia­mo triukš­mo prob­le­mas.

Ta­čiau šį kar­tą pro­jek­to to­nas švel­nes­nis, nes ja­me ne­kal­ba­ma apie gro­ji­mą mu­zi­kos inst­ru­men­tais, at­si­sa­ky­ta mi­nu­tė­mis reg­la­men­tuo­ti šu­nų lo­ji­mą.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.