Prie­ku­lė

Lietuvos Rytas - - 12 -

Prie­ku­lės ug­nia­ge­sių ko­man­dos ug­nia­ge­sys V.Ra­si­ma­vi­čius iš­gel­bė­jo Mi­ni­jos upė­je skęs­tan­čią mo­te­rį.

Ga­vęs ži­nią, kad upė­je skęs­ta žmo­gus, jis iš kar­to at­si­dū­rė ne­lai­mės vie­to­je.

Pri­ri­šęs prie gel­bė­ji­mo ra­to vir­vę jis ją per­da­vė apie ne­lai­mę pra­ne­šu­siam ir kran­te lau­kian­čiam vy­riš­kiui, o pats puo­lė plauk­ti mo­ters link. Su­ž­var­bu­sią ir iš­se­ku­sią mo­te­rį ug­nia­ge­sys su­spė­jo pa­stver­ti iki jai pa­ny­rant į upės gel­mę. Ta­da ją lai­ky­da­mas sėk­min­gai pa­sie­kė kran­tą. 86 me­tų B.Ko­šu­ba iš Al­vi­to, nuo­la­ti­nis dvi­ra­čių žy­gių da­ly­vis. Jau dvy­li­ka me­tų pa­va­sa­rį ir ru­de­nį vil­ka­viš­kie­čių or­ga­ni­zuo­ja­mi žy­giai su­lau­kia dvi­ra­čių mė­gė­jų ir iš ato­kes­nių mies­tų – ne vien iš Su­val­ki­jos – dė­me­sio.

Vil­ka­viš­kio cent­re, ša­lia au­to­bu­sų sto­ties, esan­čiam se­nų­jų ka­pi­nių komp­lek­sui su­teik­tas vals­ty­bės sau­go­mo ob­jek­to sta­tu­sas. Is­to­ri­kų nuo­mo­ne, šio­je vie­to­je ga­lė­jo bū­ti lai­do­ja­ma dar iki XIX a.

Ka­pi­nės, ku­rio­se pa­lai­do­ta daug Lie­tu­vos ka­rių, sa­va­no­rių, Vy­čio Kry­žiaus or­di­no ka­va­lie­rių, dau­gy­bę me­tų bu­vo vir­tu­sios ša­bakš­ty­nu, akis ba­dan­čiu skau­du­liu ir ak­ty­vios Vil­ka­viš­kio bend­ruo­me­nės ini­cia­ty­va pra­dė­tos tvar­ky­ti prieš ke­le­rius me­tus.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.