Pa­ker­tu­šė

Lietuvos Rytas - - 12 -

Uk­mer­gės ra­jo­ne už­si­de­gė mū­ri­nis len­to­mis ap­kal­tas vie­no aukš­to na­mas. Nu­de­gė na­mo sto­gas, iš­de­gė vi­dus, su­de­gė na­mų apy­vo­kos daik­tai. Na­me gy­ve­no vie­nas vy­ras. Jis ne­lai­mės die­ną už­su­ko pas kai­my­ną ir ten už­tru­ko 15–20 mi­nu­čių. Grįž­da­mas na­mo pa­ste­bė­jo dū­mus.

Iš­ei­da­mas vy­ras pa­li­ko at­vi­ras de­gan­čios kros­nies du­re­les. Esą tam, kad bū­tų ge­res­nė trauka. Ša­lia bu­vo mal­kų, skied­rų, po­pie­rių, tad juos ne­sun­kiai už­de­gė iš kros­nies iš­šo­ku­si žie­žir­ba.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.