Kė­dai­niai

Lietuvos Rytas - - 12 -

G.Gau­bys, au­gi­nan­tis ir vei­sian­tis upė­ta­kius, Kė­dai­nių kraš­to van­dens tel­ki­niuo­se ren­gia ak­ci­jas „Užau­gi­nai – pa­leisk“, ku­rių me­tu į van­dens tel­ki­nius pa­lei­džia upė­ta­kių.

„Tu­riu ke­le­tą įmo­nių, o vie­nos veik­la ir yra su­si­ju­si su žu­vų vei­si­mu ir au­gi­ni­mu.

Nu­spren­džiau pa­da­ry­ti to­kių ak­ci­jų, ku­rių me­tu tai į vie­ną, tai į ki­tą van­dens tel­ki­nį pa­lei­siu po šim­tą gra­žuo­lių upė­ta­kių“, – sa­kė G.Gau­bys. Jis to­kią ak­ci­ją su­ren­gė jau ke­tu­ris kar­tus.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.