Laz­di­jai

Lietuvos Rytas - - 12 -

115 mies­to gy­ven­to­jų vėl tu­rės dar­bo. Tiek žmo­nių, ku­rie re­gist­ruo­ti Užim­tu­mo tar­ny­bo­je, bus įdar­bin­ta iki gruo­džio 14 die­nos.

Pir­miau­sia bus įdar­bin­ti gau­nan­tys pi­ni­gi­nę so­cia­li­nę pa­ra­mą, vy­res­ni kaip 40 me­tų dar­bin­gi be­dar­biai, as­me­nys, ku­riems iki pil­na­me­tys­tės bu­vo nu­sta­ty­ta rū­py­ba, kol jiems su­kaks 25 me­tai, ir as­me­nys, pa­ti­rian­tys so­cia­li­nę ri­zi­ką.

At­ran­kos ko­mi­si­ja jau pa­tvir­ti­no darb­da­vių są­ra­šą ir šiuo me­tu pa­si­ra­šo­mos su­tar­tys.

Užim­tu­mo di­di­ni­mo prog­ra­mai skir­ta 250 tūkst. eu­rų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.