Kal­va­ri­ja

Lietuvos Rytas - - 12 -

Ket­vir­ta­die­nį va­ka­re po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su­lai­kė tris ge­rai jiems ži­no­mus 16–18 me­tų kal­va­ri­jie­čius, ku­rių au­to­mo­bi­lį tik­ri­no iš­va­ka­rė­se. Tą­syk jau­nuo­liai ti­ki­no, jog ba­ga­ži­nė­je esan­čios tal­pyk­los su dy­ze­li­nu yra jų nuo­sa­vy­bė.

Nak­tį va­ži­nė­jan­ti kom­pa­ni­ja kė­lė įta­ri­mą, bet ne­bu­vo prie­žas­ties su­lai­ky­ti. Pat­ru­liai dėl vi­sa ko nu­fo­to­gra­fa­vo ba­ga­ži­nės tu­ri­nį.

Ry­tą į juos krei­pė­si vie­nos bend­ro­vės at­sto­vai, pa­si­ge­dę tal­pyk­lų su de­ga­lais bei aku­mu­lia­to­riaus. Iš pat­ru­lių už­fik­suo­tų vaiz­dų ap­vog­tie­ji at­pa­ži­no sa­vo tur­tą.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.