Vil­ka­viš­kis

Lietuvos Rytas - - 12 -

Į mies­to bend­ruo­me­nės or­ga­ni­zuo­tą 25-ą žy­gį „Dvi­ra­čiu į auk­sa­spal­vį ru­de­nį“su­si­rin­ko 226 da­ly­viai. Jie įvei­kė 28 ki­lo­met­rų tra­są ap­link Uo­si­jos miš­ką ir Pa­e­že­rių eže­rą.

Jau­niau­sias dvi­ra­ti­nin­kas, sa­va­ran­kiš­kai nu­rie­dė­jęs vi­są marš­ru­tą, – pen­kia­me­tis vil­ka­viš­kie­tis D.Si­ma­naus­kas. Vy­riau­sias –

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.