Pa­si­trau­kė kar­di­no­las

Lietuvos Rytas - - 15 -

Po­pie­žius Pran­ciš­kus pri­ėmė JAV kar­di­no­lo D.Wu­er­lo (nuo­tr.) at­si­sta­ty­di­ni­mą. Kar­di­no­las bu­vo kal­ti­na­mas ne­si­ėmęs veiks­mų prieš ku­ni­gus pe­do­fi­lus, kai bu­vo Pen­sil­va­ni­jos vys­ku­pas. D.Wu­er­las at­si­sta­ty­di­no iš Va­šing­to­no ar­ki­vys­ku­po pa­rei­gų.

Rug­pjū­tį JAV di­džio­ji žiu­ri pas­kel­bė šo­ki­ruo­jan­čią ata­skai­tą apie Ka­ta­li­kų baž­ny­čios vyk­dy­tą sis­te­mi­nį sek­su­a­li­nių nu­si­kal­ti­mų prieš ma­ža­me­čius dangs­ty­mą Pen­sil­va­ni­jos vals­ti­jo­je. čiau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas nu­ro­dė, kad Len­ki­jos ins­ti­tu­ci­jos ne­tu­ri tei­sės ne­įra­šy­ti les­bie­čių po­ros kaip tė­vų vai­ko gi­mi­mo liu­di­ji­me.

Vai­kas gi­mė Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je čia pri­pa­žin­to­je dvie­jų len­kių san­tuo­ko­je. Len­ki­jos tar­ny­bos iki šiol ne­su­ti­ko įra­šy­ti les­bie­čių kaip vai­ko tė­vų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.