Ban­dys dar kar­tą

Lietuvos Rytas - - 15 -

Ru­sų kos­mo­nau­tas A.Ov­či­ni­nas ir ame­ri­kie­čių ast­ro­nau­tas N.Ha­gue’as (nuo­tr.), ku­riems ket­vir­ta­die­nį dėl ne­šan­čio­sios ra­ke­tos ge­di­mo ne­pa­vy­ko pa­kil­ti į kos­mo­są, da­bar star­tą kar­tos pa­va­sa­rį.

A.Ov­či­ni­nas ir N.Ha­gue’as po in­ci­den­to grį­žo į Žvaigž­džių mies­te­lį prie Mask­vos. Dėl ru­sų „So­juz“ra­ke­tos ge­di­mo ne­tru­kus po star­to abu vy­rai bu­vo pri­vers­ti at­lik­ti ava­ri­nį nu­si­lei­di­mą. Jie sėk­min­gai nu­si­lei­do Ka­zachs­ta­ne.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.