At­si­sa­kė eg­ze­ku­ci­jų

Lietuvos Rytas - - 15 -

Dar vie­na JAV vals­ti­ja pa­nai­ki­no mir­ties baus­mę: Va­šing­to­no vals­ti­jos aukš­čiau­sia­sis teis­mas pas­kel­bė mir­ties baus­mę prieš­ta­rau­jan­čia kons­ti­tu­ci­jai.

Tei­sė­jai sa­vo spren­di­mą ar­gu­men­ta­vo tuo, kad baus­mės sky­ri­mas yra sa­va­va­liš­kas ir ra­si­s­ti­niu po­žiū­riu di­s­kri­mi­nuo­jan­tis.

Mir­ties nuo­spren­džiai bus pa­keis­ti ka­lė­ji­mu iki gy­vos gal­vos. Vals­ti­ja jau ke­le­rius me­tus ne­vyk­dė eg­ze­ku­ci­jų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.