Pa­bai­gė re­mon­tą

Lietuvos Rytas - - 22 -

„Nord­balt“jung­ties mo­vų kei­ti­mo re­mon­to­dar­bam­spa­si­bai­gu­sanks­čiau, nei pla­nuo­ta, nuo penk­ta­die­nio vėl įjung­tas elekt­ros tie­ki­mas.

Re­mon­tą at­li­ko Da­ni­jos bend­ro­vė NKT, per­ėmu­si ga­ran­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus iš ka­be­lį ga­mi­nu­sios ir tie­su­sios Šve­di­jos kom­pa­ni­jos ABB.

Su­si­ta­ri­mą dėl mo­vų kei­ti­mo Lie­tu­vos ir Šve­di­jos elekt­ros per­da­vi­mo sis­te­mos ope­ra­to­riai ir tech­no­lo­gi­jų kom­pa­ni­ja, pro­jek­ta­vu­si, pa­ga­mi­nu­si ir insta­lia­vu­si jung­ties ka­be­lį bei mo­vas, pa­si­ra­šė per­nai ba­lan­džio pa­bai­go­je. Te­ko keis­ti 120 sau­su­mos ka­be­lių mo­vų: Lie­tu­vos pu­sė­je – 22, Šve­di­jos pu­sė­je – 98.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.