Su­skai­čia­vo in­ves­ti­ci­jas

Lietuvos Rytas - - 22 -

Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, Lie­tu­va vie­na pir­mų­jų už­bai­gė 2007–2013 m. ES in­ves­ti­ci­jų fi­nan­sa­vi­mo lai­ko­tar­pio įgy­ven­di­ni­mą ir yra vie­na iš 10 ES ša­lių na­rių, ne­pra­ra­du­sių 2007–2013 m. fi­nan­sa­vi­mo lai­ko­tar­piu skir­tų ES lė­šų.

2007–2013 m. ES fi­nan­sa­vi­mo lai­ko­tar­piu Lie­tu­vai iš vi­so bu­vo skir­ta 6,7 mlrd. eu­rų. Tei­gia­ma, kad kiek­vie­nas in­ves­tuo­tas euras at­ne­šė 1,38 eu­ro no­mi­na­laus BVP grą­žos, o 2007–2015 m. ES in­ves­ti­ci­jos pa­pil­do­mai su­kū­rė apie 10,3 mlrd. eu­rų no­mi­na­laus BVP.

Šiuo me­tu yra įpu­sė­jęs 2014– 2020 m. ES fi­nan­sa­vi­mo lai­ko­tar­pio in­ves­ti­ci­jų pa­nau­do­ji­mas. Iki šiol fi­nan­suo­ta be­veik 14 tūkst. pro­jek­tų, ku­rių ver­tė – 3,9 mlrd. eu­rų (58 proc. vi­sų Lie­tu­vai skir­tų ES in­ves­ti­ci­jų).

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.