S.Sk­ver­ne­lis ne­iš­vy­ko

Lietuvos Rytas - - 4 -

Va­kar pra­si­dė­ju­sia­me Šiau­rės at­ei­ties fo­ru­mu va­di­na­ma­me su­si­ti­ki­me Os­le da­ly­vau­ja Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, Šve­di­jos, Nor­ve­gi­jos, Da­ni­jos, Suo­mi­jos, Es­ti­jos ir Islan­di­jos pre­mje­rai, o Lie­tu­vai ir Lat­vi­jai at­sto­vau­ja už­sie­nio rei­ka­lų mi­nistrai. Čia ap­ta­ria­mi re­gio­no sau­gu­mo iš­šū­kiai ir ga­li­my­bės stip­rin­ti vals­ty­bių bend­ra­dar­bia­vi­mą į juos at­sa­kant.

Lat­vi­jos pre­mje­ras M.Ku­čin­skis fo­ru­me ne­da­ly­vau­ja, nes šio­je ša­ly­je strin­ga de­ry­bos dėl val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos, o S.Sk­ver­ne­lis (nuo­tr.) šio­mis die­no­mis ato­sto­gau­ja, nes penk­ta­die­nį jam bu­vo at­lik­ta re­gos ko­rek­ci­jos pro­ce­dū­ra.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.