At­leis­tas ne­tei­sė­tai

Lietuvos Rytas - - 4 -

Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas (LVAT) pa­nai­ki­no Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) di­rek­to­riaus 2017 m. rug­pjū­čio 10 d. įsa­ky­mą at­leis­ti at­sto­vą spau­dai A.Gel­ži­nį ir grą­ži­no jį į ly­gia­ver­tes pa­rei­gas vals­ty­bės tar­ny­bo­je. Kaip pra­ne­šė BNS, be to, NŽT tu­rės iš­mo­kė­ti A.Gel­ži­niui vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį už vi­są pri­vers­ti­nės pra­vaikš­tos lai­ką.

At­si­žvel­gęs į tai, kad A.Gel­ži­nis au­gi­no vai­ką iki tre­jų me­tų, LVAT jo at­lei­di­mą pri­pa­ži­no ne­tei­sė­tu.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.