Iš­kė­lė draus­mės by­lą

Lietuvos Rytas - - 4 -

Tei­sė­jų eti­kos ir draus­mės ko­mi­si­ja iš­kė­lė draus­mės by­lą Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jui E.Juo­zė­nui.

Ad­vo­ka­tė sa­vo tei­ki­me ko­mi­si­jai nu­ro­dė, kad nag­ri­nė­da­mas ci­vi­li­nę by­lą E.Juo­zė­nas ro­dė sa­vo vir­še­ny­bę, ne­su­da­rė są­ly­gų pa­si­sa­ky­ti pa­reiš­kė­jui.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.