Po­li­ti­kai gi­na gy­vū­nus

Lietuvos Rytas - - 4 -

20 įvai­rioms frak­ci­joms pri­klau­san­čių Sei­mo na­rių įre­gist­ra­vo įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis bū­tų už­draus­ta au­gin­ti gy­vū­nus dėl kai­lio.

To­kie drau­di­mai jau ga­lio­ja ne

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.