Pa­gro­bė pi­ra­tai

Lietuvos Rytas - - 9 -

Pi­ra­tai prie Ni­ge­ri­jos kran­tų pa­gro­bė aš­tuo­nis jū­rei­vius iš Len­ki­jos. Lai­vas „Po­me­ra­nia Sky“, plau­kio­jan­tis su Li­be­ri­jos vė­lia­va, bu­vo 60 jūr­my­lių nuo kran­to.

Pi­ra­tai at­plau­kė prie jo dviem ka­te­riais. Jie įli­po į lai­vą ir pa­gro­bė da­lį įgu­los.

Be aš­tuo­nių len­kų, įkai­tais ta­po du fi­li­pi­nie­čiai ir vie­nas uk­rai­nie­tis.

Pa­na­šus in­ci­den­tas prie Ni­ge­ri­jos kran­tų įvy­ko rug­pjū­čio pa­bai­go­je. Pi­ra­tai už­puo­lė Švei­ca­ri­jos kon­t­ei­ne­ri­nį lai­vą ir pa­gro­bė 12 įgu­los na­rių. Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis vi­si jū­rei­viai bu­vo pa­leis­ti.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.