Pat­vir­ti­no mir­tį

Lietuvos Rytas - - 9 -

Ki­ni­jai ne­pa­vy­ko iš­gel­bė­ti šį mė­ne­sį po že­me įka­lin­tų ang­lia­ka­sių. Ša­lis ofi­cia­liai pat­vir­ti­no 19 žmo­nių žū­tį.

Spa­lio 20 die­ną dėl smar­kiai pa­di­dė­ju­sio uo­lie­nų spau­di­mo vie­ną tu­ne­lį iš abie­jų ga­lų už­g­riu­vo ang­lys. Iš 22 žmo­nių, tuo­met įstri­gu­sių po že­me, iki šiol iš­gel­bė­tas tik vie­nas ang­lia­ka­sys. Dvie­jų žmo­nių li­ki­mas kol kas yra ne­aiš­kus.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.