Ap­draskė žvė­ris

Lietuvos Rytas - - 9 -

Pie­tų Ru­si­jo­je cir­ko liū­tė stai­ga už­puo­lė vie­ną ke­tur­me­tę mer­gai­tę ir įsi­ki­bo na­gais jai į vei­dą. Ne­tru­kus mer­gai­tė bu­vo ho­spi­ta­li­zuo­ta, ta­čiau apie jos būk­lę dau­giau ne­pra­ne­ša­ma. Tei­gia­ma, kad Kra­s­no­da­ro kraš­to kai­me vy­ku­sio pa­si­ro­dy­mo me­tu gy­vū­nas su­ža­lo­jo mer­gai­tei vei­dą.

To­kie at­si­ti­ki­mai Ru­si­jo­je nė­ra re­te­ny­bė. Ša­ly­je cir­kas su gy­vū­nais la­bai po­pu­lia­rus, ne­trūks­ta ke­liau­jan­čių po pro­vin­ci­jas.

Bet toks cir­kas ne­re­tai pras­tai pri­žiū­ri­mas, to­dėl pa­si­ro­dy­mai jau ne kar­tą bai­gė­si in­ci­den­tu.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.