Pra­tę­sė baus­mę

Lietuvos Rytas - - 9 -

Bang­la­de­šo teis­mas bu­vu­siai mi­nist­rei pir­mi­nin­kei ir opo­zi­ci­jos ly­de­rei Kh.Ziai (nuo­tr.) sky­rė dar sep­ty­ne­rius me­tus ka­lė­ji­mo, pri­pa­ži­nęs ją kal­ta dėl korup­ci­jos.

Tie­sa, tiek ji, tiek jos ša­li­nin­kai to­kius kal­ti­ni­mus va­di­na po­li­tiš­kai mo­ty­vuo­tais.

Kh.Zia yra il­ga­me­tė vy­riau­sy­bės va­do­vės Sh.Ha­si­nos po­li­ti­nė var­žo­vė. Kh.Zia šiuo me­tu jau yra už gro­tų ir at­lie­ka pen­ke­rių me­tų lais­vės atėmi­mo baus­mę už vals­ty­bės lė­šų pa­si­sa­vi­ni­mą.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.