Pa­ši­liai

Lietuvos Rytas - - 20 -

Iš ša­lia Pa­ne­vė­žio esan­čių mies­to ka­pi­nių pa­vog­tas bio­tu­ale­tas. Jis sto­vė­jo ne ka­pi­nių te­ri­to­ri­jo­je, o už tvo­ros prie au­to­mo­bi­lių aikš­te­lės. Tai­gi va­gims to­li gro­bio neš­ti net ne­rei­kė­jo.

Nu­si­kal­tė­liai tu­ale­tą pa­vo­gė su vi­su tu­ri­niu. Pas­ku­ti­nį kar­tą jis bu­vo iš­siurb­tas prieš tris die­nas. Dar tą pa­tį penk­ta­die­nį vie­toj pa­vog­to­jo bu­vo pa­sta­ty­tas nau­jas.

Pa­tir­tas nuo­sto­lis įver­tin­tas be­veik 540 eu­rų. Ma­no­ma, kad pa­vog­tas tu­ale­tas at­si­durs so­dy­bo­je ar­ba prie sta­tyb­vie­tės.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.