Anykš­čiai

Lietuvos Rytas - - 20 -

Nusta­ty­to­se ka­čių šė­ri­mo vie­to- e bu­vo pa­sta­ty­ti 3 na­me­liai be­š­ei­mi­nin­kėms ka­tėms. Vie­nas na­me­lis pa­sta­ty­tas ir Šla­vė­nų kai­me.

Šė­ri­mo vie­tos pa­žy­mė­tos ati­tin­ka­mais žen­klais. Pasta­ty­tuo­se na­me­liuo­se ka­tės ga­lės pa­si­slėp­ti nuo žvar­baus vė­jo ir lie­taus.

Jos bus ne tik­tai še­ria­mos, bet ir vyk­dant be­š­ei­mi­nin­kių ka­čių po­pu­lia­ci­jos ma­ži­ni­mo prog­ra­mą steri­li­zuo­ja­mos, esant rei­ka­lui gy­do­mos.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.