Vil­ka­viš­kis

Lietuvos Rytas - - 20 -

Užva­kar vi­dur­nak­tį į 41 me­tų vy­riš­kio na­mus at­vy­ko ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų, me­di­kų bei iš­mi­nuo­to­jų eki­pa­žai. Bu­vo gau­tas pra­ne­ši­mas, jog vil­ka­viš­kie­tis tu­ri gra­na­tą.

Vė­liau pa­aiš­kė­jo, jog gra­na­ta su sprog­dik­liu yra mo­ko­mo­ji. Ją ant sta­lo pa­dė­jo ne­blai­vus na­mų šei­mi­nin­kas, ma­tyt, no­rė­da­mas pa­si­pui­kuo­ti prieš du su­gė­ro­vus. Pas­ta­rie­ji ir­gi bu­vo stip­riai ap­gir­tę. Vie­nas sve­čių apie sprog­me­nį pra­ne­šė pa­rei­gū­nams.

Mo­ko­mo­ji gra­na­ta nė­ra pa­vo-

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.