Te­ko eva­kuo­tis

Lietuvos Rytas - - 8 -

Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos At­sto­vų Rū­mai tu­rė­jo nu­trauk­ti dar­bą dėl ga­lin­go 6,1 ba­lo že­mės dre­bė­ji­mo. Po­li­ti­kams te­ko pa­lik­ti pa­sta­tą.

Kaip pra­ne­šė JAV geo­lo­gi­jos tar­ny­ba, že­mės dre­bė­ji­mo epi­cent­ras bu­vo už 98 ki­lo­met­rų į pie­tus nuo Van­ga­nu­jaus mies­to, ku­ria­me gy­ve­na apie 40 tūkst. žmo­nių, o ži­di­nys – 227 ki­lo­met­rų gy­ly­je. Pra­ne­ši­mų apie sug­rio­vi­mus ir nu­ken­tė­ju­siuo­sius kol kas ne­gau­ta.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.