Su­rin­ko pa­lai­kus

Lietuvos Rytas - - 8 -

In­do­ne­zi­jos pa­ieš­kų gru­pės jau su­rin­ko da­lį pa­lai­kų (nuo­tr.) oro bend­ro­vės „Lion Air“lai­ne­rio su­du­žimo vie­to­je.

Ieš­ko­to­jai pri­rin­ko de­šimt mai­šų žmo­nių ga­lū­nių ir ki­tų kū­nų da­lių. Pa­lai­kų da­lys bus nu­ga­ben­tos į Dža­kar­tą, kur bus at­lie­ka­mi DNR ty­ri­mai ir at­pa­ži­ni­mo pro­ce­dū­ros.

Lėk­tu­ve bu­vo iš vi­so 189 ke­lei­viai ir įgu­los na­riai, bet vei­kiau­siai nie­kas iš jų ne­li­ko gy­vas.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.