At­sklei­dė afe­rą

Lietuvos Rytas - - 8 -

Bul­ga­ri­jos pro­ku­ro­rai at­sklei­dė pa­rei­gū­nų afe­rą, lei­du­sią tūks­tan­čiams už­sie­nie­čių ap­gau­lės bū­du gau­ti pa­sus ir taip už­si­tik­rin­ti ga­li­my­bę be vi­zų ke­liau­ti po vi­są ES.

Šio­je afe­ro­je da­ly­va­vo vals­ty­bi­nės agen­tū­ros, ku­rios rū­pi­na­si už­sie­ny­je esan­čiais bul­ga­rais, dar­buo­to­jai. Jie įta­ria­mi par­da­vi­nė­ję su­klas­to­tus bul­ga­rų kil­mę pa­tvir­ti­nan­čius do­ku­men­tus žmo­nėms kai­my­ni­nė­se ša­ly­se.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.