Ver­tins re­fe­ren­du­mą

Lietuvos Rytas - - 5 -

Kons­ti­tu­ci­nis teis­mas (KT) nag­ri­nės Sei­mo pra­šy­mą iš­aiš­kin­ti, ar re­fe­ren­du­mas dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės ins­ti­tu­to iš­plė­ti­mo ga­li vyk­ti su dvie­jų sa­vai­čių per­trauka. Kol bus pas­kelb­tas KT nu­ta­ri­mas šio­je by­lo­je, su­stab­do­mas Sei­mo nu­ta­ri­mo dėl pri­va­lo­mo­jo re­fe­ren­du­mo ga­lio­ji­mas.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.