Lei­pa­lin­gis

Lietuvos Rytas - - 24 -

Dru­ski­nin­kų sa­vi­val­dy­bės mies­te­lio gy­ven­to­jai, iki šiol ne­tu­rė­ję uni­ver­sa­laus aikš­ty­no, jau ga­li juo džiaug­tis. Nau­ja­sis sta­dio­nas įreng­tas pro­gim­na­zi­jos te­ri­to­ri­jo­je, ta­čiau juo nau­do­tis ga­lės vi­sa šio mies­te­lio bend­ruo­me­nė.

Ja­me su­da­ry­tos pui­kios są­ly­gos spor­tuo­ti. Aikš­ty­ne įreng­ta fu­tbo­lo aikš­tė, bė­gi­mo ta­kai, lau­ko tre­ni­ruok­lių aikš­te­lė, įsi­bė­gė­ji­mo ta­kai su šuo­lia­duo­be, nu­ties­ti lie­taus nuo­te­kų tink­lai, įsi­gy­ti fu­tbo­lo var­tai, ka­muo­lių gau­dyk­lės, įreng­ti suo­liu­kai žai­dė­jams.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.