Vei­sie­jai

Lietuvos Rytas - - 24 -

Dzū­ki­jos gy­ven­to­jai tu­rės net du 2019 me­tų Dzū­kų ka­len­do­rius.

Sta­li­nį – puoš­tą iš­skir­ti­nė­mis vi­so Dzū­ki­jos re­gio­no gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių nuo­trau­ko­mis, da­ry­to­mis iki 1990 me­tų, ir ka­bi­na­mą­jį – su žy­mių Dzū­ki­jos kraš­to žmo­nių port­re­tais.

Be įpras­tos in­for­ma­ci­jos, ka­len­do­riuo­se bus ga­li­ma pa­si­skai­ty­ti dzū­kiš­kų fra­zeo­lo­giz­mų ir ras­ti ge­riau­sių šio re­gio­no gė­ri­mų ga­my­bos re­cep­tų. Abu Dzū­kų ka­len­do­rius Laz­di­jų ra­jo­ne pri­sta­tė jo su­da­ry­to­jas, Dzū­ki­jos ver­ty­bių puo­se­lė­to­jas ir pro­pa­guo­to­jas Juo­zas Žit­kaus­kas.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.