Ute­na

Lietuvos Rytas - - 24 -

Van­da­lai pa­si­sma­gi­no Dau­niš­kio par­ke: iš­ver­tė tris ap­švie­ti­mo at­ra­mas, pen­kis ap­švie­ti­mo įren­gi­nius ap­ga­di­no. Bend­ro­vės „Ute­nos ko­mu­na­li­nin­kas“vyr. ener­ge­ti­kas H.Ei­džiu­lis pri­pa­ži­no, kad ne vi­sos at­ra­mos lai­ko­si tvir­tai.

Daž­nai jau­nuo­liai, ku­rie įsi­bė­gė­ję spar­do ap­švie­ti­mo stul­pus, pa­da­ro ne­ma­žai ža­los: su­dau­žo­mos lem­pos, iš­kren­ta lai­dai.

Šį kar­tą įmo­nei pa­da­ry­ta ža­la sie­kia apie 600 eu­rų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.