Pa­ne­vė­žys

Lietuvos Rytas - - 24 -

Sen­va­gė­je esan­čios vė­ja­ro­dės chu­li­ga­nams už­kliu­vo jau ant­rą kar­tą. Ry­tą pra­ei­viai jas pa­ste­bė­jo su­ga­din­tas. Vie­nos bu­vo su­lanks­ty­ta ir nu­lauž­ta vir­šū­nė, ant­rai nudrėks­ta me­džia­ga. Sa­vi­val­dy­bė pa­ty­rė 400 eu­rų nuo­sto­lį.

Prieš pu­san­t­ros sa­vai­tės bu­vo su­ga­din­tos 7 vė­ja­ro­dės iš 20-ies. Sa­vi­val­dy­bė ne­ke­ti­na tvar­ky­ti su­ga­din­tų vė­ja­ro­džių. Ne­si­ruo­šia­ma ir jų nu­im­ti, nes taip bū­tų pri­pa­žin­tas van­da­lų pra­na­šu­mas.

Prie vie­nos Pa­ne­vė­žio par­duo­tu­vės žmo­nės pa­ste­bė­jo griu­vi­nė­jan­tį pa­aug­lį. Su­ne­ri­mu­si pra­ei­vė pri­ėjo ar­tyn pa­klaus­ti, kas nu­ti­ko. Nuo pa­aug­lio skli­do al­ko­ho­lio tvai­kas. Apie tai bu­vo pra­neš­ta po­li­ci­jai ir me­di­kams.

Į al­ko­ho­lio ma­tuok­lį pen­kio­li­ka­me­tis pri­pū­tė 1,64 pro­mi­lės.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.