Pa­gerb­tos ka­ro au­kos

Lietuvos Rytas - - 3 -

Užva­kar bu­vo mi­ni­ma Vo­kie­ti­jos tau­ti­nio ge­du­lo die­na. Ji bu­vo mi­ni­ma ir Vil­niu­je. Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­kos pa­gerb­tos vo­kie­čių ka­rių ka­pi­nė­se Vin­gio par­ke, o An­ta­kal­nio ka­pi­nė­se pa­gerb­ti vo­kie­čių ir ru­sų ka­riai, žu­vę Pir­ma­ja­me pa­sau­li­nia­me ka­re.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.