Ki­lo vie­ną kar­tą

Lietuvos Rytas - - 3 -

NATO oro po­li­ci­jos funk­ci­jas vyk­dan­tys nai­kin­tu­vai pra­ėju­sią sa­vai­tę vie­ną kar­tą ki­lo at­pa­žin­ti ir ly­dė­ti tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je virš Bal­ti­jos jū­ros skri­du­sio Ru­si­jos ka­ri­nio or­lai­vio.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.