Pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą

Lietuvos Rytas - - 11 -

Vy­riau­sy­bė­je pa­si­ra­šy­ta Na­cio­na­li­nė ko­lek­ty­vi­nė su­tar­tis dėl pa­rei­gi­nės al­gos ba­zi­nio dy­džio. Nuo ki­tų me­tų jis sieks 173 eurus po mo­kes­čių kon­so­li­da­ci­jos (da­bar – 132,5 eu­ro).

Iki 2009 me­tų pa­rei­gi­nės al­gos ba­zi­nis dy­dis sie­kė 141,9 eu­ro (li­tais), bet dėl eko­no­mi­nės ir fi­nan­sų kri­zės bu­vo su­ma­žin­tas iki 137,57 eu­ro, o nuo 2009 m. rug­pjū­čio 1 d. ap­kar­py­tas iki 130,33 eu­ro.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.